Oliver Herring
Big Round Flat
2001
Knit silver Mylar, nylon, styrofoam chips
Aprox. 67 x 64"